Валютын ханшны өөрчлөлтийн нөлөөг үнэлэх

Н.Төмөр

Валютын ханшны өөрчлөлтийн нөлөөг үнэлэх

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны зорилго нь валютын ханшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хоорондын хамаарал, хугацааны хоцрогдлыг тодорхойлж эконометрикийн загвар ашиглан, ханшийг таамаглан зөвлөмж боловсруулахад оршино.
# валют# ханш