Их дээд сургууль, коллежиудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Б.Сүхболд

Их дээд сургууль, коллежиудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын нууцлал, дүн мэдээ боловсруулах, техник технологийг сайжруулах ажлын хүрээнд стандартчилагдсан тест даалгаврын автоматжуулсан сан бий болгож, үнэлгээний ажлыг автоматжуулах замаар ЭЕШ- ийн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, шалгуулагчдад нээлттэй тогтолцоог бий болгоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# Их, дээд сургуулиуд# менежмент