Даяаршлын үеийн дэлхийн боловсролын чиг хандлага ба монгол улсын боловсролын салбарт хийсэн дүн шинжилгээ

Б.Сэмбэрүүцэцэн

Даяаршлын үеийн дэлхийн боловсролын чиг хандлага ба монгол улсын боловсролын салбарт хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Боловсролын салбарын хамгийн чухал хүчин зүйлс болох улс төрийн хүчин зүйлс, эдийн засгийн хүчин зүйлс, нийгмийн хүчин зүйлс, технологийн хүчин зүйлс (PEST) зэрэг дээр макро түвшний судалгаа хийн өнөөгийн боловсролын салбарын оролцогч талуудын хариуцлагын хувиарлалтанд дүгнэлт хийхийг зорилоо.
# даяаршил# чиг хандлага