Дээд боловсролын байгууллагын суралцагчид чиглэсэн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Б.Булганчимэг

Дээд боловсролын байгууллагын суралцагчид чиглэсэн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Дээд боловсролын үйлчилгээний чанарыг онолын үндэслэлтэйгээр судлан, сайжруулах арга замыг боловсруулах, суралцагчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, ХИС-ийн цаашдын хөгжилд тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулах зорилготой.
# боловсрол# суралцагчид