Дээд боловсролын байгууллагын үйлчилгээний чанарын дээшлүүлэх арга зам

Г.Алтанзаяа

Дээд боловсролын байгууллагын үйлчилгээний чанарын дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Дээд боловсролын байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга замыг оюутанд чиглэсэн үйлчилгээний жишээн дээр тодорхойлоход оршино.
# боловсрол# байгууллага