Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлэх нь

Ө.Дэмбэрэлнинж

Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлсэнээр оюутнуудад багшийн тавих хяналт сайжирч суралцагчдын бүтээлч үйл ажиллагаа хангагдасанаар амжилттай суралцах орчин бүрдэнэ.

# хичээл# хяналт# програм