Монгол улс дахь олон улсын дунд сургуулиудын үйл ажиллагаа, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Д.Номинтуяа

Монгол улс дахь олон улсын дунд сургуулиудын үйл ажиллагаа, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын дунд сургуулиудад сурч байгаа эзэн орны буюу Малайз улсын сурагчид ямар давуу тал эдлэх боломжтой мөн ямар ач холбогдолтой, үр дагавартай гэдгийг гаргасан байна.
# сургууль# шинжилгээ