Монгол-Японы боловсролын тогтолцооны харьцуулсан судалгаа

Ц.Энх-Амгалан

Монгол-Японы боловсролын тогтолцооны харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монголын боловсролын тогтолцоонд хэрэгжүүлж болохуйц санааг дэвшүүлэх, цаашлаад улс орны эдийн засагт нөлөөлөхүйц хүний нөөц буюу мэдлэгтэй боловсон хүчнийг бүрэлдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# Монгол Япон# боловсрол# хүний нөөц