Суралцагсдын суралцахуйн үр дүнгийн шинжилгээ

И.Булганчимэг

Суралцагсдын суралцахуйн үр дүнгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн маркетинг, худалдааны хөтөлбөрөөр суралцагч оюутнуудын суралцахуйн зорилтот үр дүнгийн хэрэгжилтийг тодорхойлоход оршино.
# суралцагсдын# шинжилгээ