ЕБС төгсөгчид болон ХИС-д элсэгчдийн зан төлөвийг судлах нь

С.Баярчимэг

ЕБС төгсөгчид болон ХИС-д элсэгчдийн зан төлөвийг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Хэрэглэгчийн зан төлөвийг судлан суурь нийлүүлэлт болох ЕБС-н төгсөгчдийн мэргэжил сонголт хандлагыг мэдсэнээр цаашид их дээд сургуулиуд аль чиглэлээр түлхүү мэргэжилтэн бэлтгэх шаардлагатайг мэдэх мөн хэрэглэгчийн зан төлөвийн өнөөгийн шинж байдлыг тодорхолоход оршино.
# зан төлөв# мэргэжилтэн