ЕБС төгсөгчид болон их, дээд сургуульд элсэгчдийн зан төлөвт тулгуурлан ХИС-ийн элсэлтийн маркетингийн бодлогыг оновчлох нь

Э.Энхмаа

ЕБС төгсөгчид болон их, дээд сургуульд элсэгчдийн зан төлөвт тулгуурлан ХИС-ийн элсэлтийн маркетингийн бодлогыг оновчлох нь

Гишүүнчлэл

?
ЕБС төгсөгчид болон их, дээд сургуульд элсэгчдийн зан төлөвт тулгуурлан ХИС-ийн элсэлтийн маркетингийн бодлогыг оновчлох.
# маркетинг# зан төлөв