Монгол улсын дээд боловсролын салбар дахь хамтын ажиллагаа, гадаад оюутны тоог нэмэгдүүлэх боломж, арга зам

Г.Жавхлан

Монгол улсын дээд боловсролын салбар дахь хамтын ажиллагаа, гадаад оюутны тоог нэмэгдүүлэх боломж, арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дээд боловсролын салбар дахь хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэхийн тулд Монгол улсыг зорих гадаад оюутны тоог нэмэгдүүлэх ямар боломж, арга зам байгааг судлахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# оюутан# боловсрол# гадаад оюутан