Багшийн хичээл зохион байгуулах ур чадвар, унших чадварт нөлөөлөх нь

Д.Оюумаа

Багшийн хичээл зохион байгуулах ур чадвар, унших чадварт нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Багшийн хичээл зохион байгуулах ур чадвар бага ангийн сурагчдын унших чадварт хэрхэн нөлөөлдгийг судлах
# багш# хичээл# зохион байгуулах# ур чадвар