Олон улсын эко эдийн засаг; Электрон автомашин үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээ

Б.Батзаяа

Олон улсын эко эдийн засаг; Электрон автомашин үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Ногоон үйлдвэрлэл ялангуяа электрон автомашин үйлдвэрлэлийн ногоон эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, ач холбогдлыг судална.
# Олон улс# эдийн засаг# автомашин# үйлдвэрлэл