Монгол улсын цөмийн эрчим хүчний бодлого ба тулгамдаж буй зарим асуудлууд

М.Энхсаруул

Монгол улсын цөмийн эрчим хүчний бодлого ба тулгамдаж буй зарим асуудлууд

Гишүүнчлэл

?
Дэлхийн цөмийн эрчим хүчний хэрэглээг судлан, Монгол Улсын цөмийн эрчим хүчний бодлого болон анхаарах зарим асуудлуудыг судлан цаашлаад Цөмийн эрчим хүч ашиглах нь зөв эсвэл буруу эсэхийг тодорхойлоход судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# цөм# эрчим хүч