Монгол улсын хүний хөгжлийн байдлын судалгаа

Д.Одончимэг

Монгол улсын хүний хөгжлийн байдлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Эдийн засгийн өсөлтөөс хүний хөгжилрүү хандсан буюу үндэсний орлогыг хүний хөгжилтэй холбоотой үйл ажиллагаанд зориулах, нөгөө талаас хүний хөгжлөөс эдийн засгийн өсөлтрүү чиглэсэн буюу хүний хөгжил нь үндэсний орлогыг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлох зорилготой.
# хөгжил# хүн ам