Нарны цахилгаан үүсгэврийг айл өрхүүдэд ухуулан таниулах сургалтын төсөл

А.БатцэцэгГ.ОтгонтуяаЭ.Цэрэнтогтох

Нарны цахилгаан үүсгэврийг айл өрхүүдэд ухуулан таниулах сургалтын төсөл

Гишүүнчлэл

?

Нийслэлийн иргэдийн эрчим хүчний хараат байдлыг багасгаж эрчим хүчний импортыг бууруулах зорилгоор айл өрхүүд болон иргэдэд дотооддоо үйлдвэрлэсэн НЦҮ-г танилцуулах, мэдээллээр хангах, мөн байгальд ээлтэй орчинг бий болгоход чиглэгдэнэ .

# Төсөл