Сэргээгдэх эрчим хүчийг хэрэгжүүлэх нь эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад чухал чиглэл болох нь

Б.Мөрөн

Сэргээгдэх эрчим хүчийг хэрэгжүүлэх нь эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад чухал чиглэл болох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрчим хүчний аюулгүй байдлын бодлого хийгээд түүнийг хангаж чадаж байгаа эсэх, эрчим хүчний асуудал нь үндэсний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж тогоох, ингэснээр энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд сэргээгдэх эрчим хүчийг хэгжүүлэх нь эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад чухал чиглэл гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирнэ.
# эрчим хүч# сэргээгдэх