Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн дата хэрэглээг хуваарилах харьцуулсан судалгаа

Т.Даваацэнд

Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн дата хэрэглээг хуваарилах харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Сүлжээ дамжуулах тоног төхөөрөмжүүд түүнийг хэрхэн өгөгдөл хуваарилалтад ямар зорилгоор ашигладаг талаар тайлбарлана. Мөн сүлжээний программ хангамж талаас, QOS (quality of service), ашиглан өгөгдлийн хэрэглээг тайлбарлана.
# үүрэн холбоо# хэрэглэгч# судалгаа