Авто тээврийн улсын үзлэгийн бүртгэл

П.Ганзориг

Авто тээврийн улсын үзлэгийн бүртгэл

Гишүүнчлэл

?

Мэдээллийн Технологи нь улс орны хөгжлийн тулгуур суурь болсон өнөө үед Үндэсний хэмжээний Мэдээллийн Технологи гаргаж хөгжүүлэх ажил сүүлийн үед өргөнөөр хөгжиж байна. Би энэ дипломын ажилд мэрэгшүүлэх болон сургуулийнхаа эрдэм шинжилгээний бага хуралд бэлдсэн Улаанбаатар Их сургуулийн Номын сангийн програмыг хийсэн.

# авто тээвэр# програм