Байгууллага дахь Е-Маркетингийн удирдлагын зарим асуудал

С.Баттулга

Байгууллага дахь Е-Маркетингийн удирдлагын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Байгууллага Интернетийн сүлжээг ашиглан бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ зах зээлд оновчтой таниулах е-маркетингийн арга замыг тодорхойлоход оршино.
# байгууллага# маркетинг