Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах боломжууд

О.Бат-Эрдэнэ

Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах боломжууд

Гишүүнчлэл

?
Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх орчин үеийн онолуудыг судалж, байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал ба мэдээллийн аюулгүй байдлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судалж, дүн шинжилгээ хийж цаашид сайжруулах боломжууд болон санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино
# байгууллага# мэдээлэл# аюулгүй байдал