Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй бодлогыг боловсруулах нь

Ж.Очирбат

Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй бодлогыг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Билгүүн-Болд ХХК-ийн жишээн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын хүний хүчин зүйлсээс хамаарсан эрсдэлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын баримт бичгийн ерөнхий загвар гаргах, бодлогын нэвтрүүлэлтийн төлөвлөгөө гаргахыг зорьсон.
# байгууллага# мэдээлэл