Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай веб сайтад мэдээлсэн байдалд хийсэн шинжилгээ

Б.Халиунаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай веб сайтад мэдээлсэн байдалд хийсэн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох, тэдний "хүн" хэмээх эрхэм чанар, тэд нийгмийн халамж хүртэгч идэвхгүй хэсэг биш, баялаг бүтээгч нийгмийн нэгээхэн хэсэг мөн гэдгийг баталж, тэдний эрх, эрх чөлөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн оролцоо ямар байгааг судлан, тэр дундаа веб сайтуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар тусгахдаа үнэн зөв, тогтмол, тэнцвэртэй хандаж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлон, тусгаж буй өнөөгийн байдал, тэдний ойлголт хандлагад дүгнэлт хийхийг зорилоо.
# хөгжлийн бэрхшээл# мэдээ# мэдээлэл