Мэдээллийн сайтуудын тэмдэгтийн өргөн зурвасын ашиглалтын харьцуулсан судалгаа

Б.Ариунсайхан

Мэдээллийн сайтуудын тэмдэгтийн өргөн зурвасын ашиглалтын харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Дотоод болон гадаадын мэдээллийн сайтуудын мультимедиа хэрэглээг судалж харьцуулан, өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч цаашид хөгжүүлэх замыг тодорхойлохыг зорино.
# мэдээлэл# сайт