Монгол улсын дээд боловсролын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа (Япон, Хятад, Солонгос)

О.Хулан

Монгол улсын дээд боловсролын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа (Япон, Хятад, Солонгос)

Гишүүнчлэл

?
Өнөөдөр дээд боловсролын салбарт төрөөс баримталж буй бодлогын тухай, Япон, Хятад, Солонгос улстай дээд боловсролын салбар дахь хамтын ажиллаагааны өнөөгийн байдлыг судлахад оршино.
# боловсрол# хамтын ажиллагаа