Онлайн хэлбэрийн электрон хичээл

Н.ЦэнгэлмааЛ.РэнцэнхандБ.Энхцэцэг

Онлайн хэлбэрийн электрон хичээл

Гишүүнчлэл

?

Мэдээллийн системд янз бүрийн алдаануудаас хамгаалах тусгай хамгаалалт яагаад хэрэгтэй байдгийг тайлбарлах. Аюулгүй байдал болон хяналтын бизнесийн үнэт зүйлийг үнэлэх. Аюулгүй байдал, хяналтанд зориулсан байгууллагын болон удирдах түвшний хүрээнрга элементүүдийг үнэлэх. Мэдээллийн эх үүсвэрршг хамгаалах хамгийн чухал технологиуд болон хэрэгслүүдийг үнэлэх. Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хяналт, менежментийн шийдвэррпш давуу талыг тодорхойлох

# програм