Онлайн шалгалт цахим хуудас

Б.Кибер

Онлайн шалгалт цахим хуудас

Гишүүнчлэл

?
Онлайн шалгалтын цахим хуудас хэрэгжиж эхэлснээр шалгалт авч буй багшийн ажлын ачаалал багасах, шалгалтын материалд зарцуулагдах төсвийг хэмнэх мөн шалгалтанд орох оюутны хоцрогдлыг багасгах үр дүнтэй.
# онлайн шалгалт# цахим хуудас