Англи хэлний to have үйл үгийн хэлзүйн онцлог, прагматикийн асуудалд

Б.Баттөгс

Англи хэлний to have үйл үгийн хэлзүйн онцлог, прагматикийн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Англи хэлний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг to have үгийн өгүүлбэрт гүйцэтгэж буй үүрэг, хэрэглэгдэх зарчим, онцлог, монгол хэлэнд дүйцэх утга, харилцааны түвшний хэрэглээний талаар энэхүү илтгэлдээ авч үзэхийг оролдлоо.

# англи хэл# хэл шинжлэл# асуудал