Хятад хэлэнд орон зайн тухай ойлголтыг илэрхийлэх нь

А.Баярмаа

Хятад хэлэнд орон зайн тухай ойлголтыг илэрхийлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Чиглэл заасан дан ба нийлмэл нөхвөр үг орон зайн тухай ойлголтод ямар үүрэгтэй байдаг, хятад хэл орон зайн тухай ойлголтыг илэрхийлэхэд ямар онцлогтой байдгийг тодорхойлон гаргах нь мөн энэ ажлын зорилго болно.
# Хятад# орон зай