Хятад, Монгол хэлний өгүүлэгдэхүүн гишүүний зэрэгцүүлсэн судалгаа

П.Цэрэнханд

Хятад, Монгол хэлний өгүүлэгдэхүүн гишүүний зэрэгцүүлсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Хятад ,Монгол хэлний өгүүлэгдэхүүн гишүүний ижил төстэй тал болон онцлог ялгаатай талыг илрүүлж,түүний зүй тогтолд тайлбар хийнэ.
# Хятад# Монгол# хэлний өгүүлэгдэхүүн