Зөгнөлт төрлийн зохиол унших нь эмпатид нөлөөтэй болох нь

Б.Цэндзэсэм

Зөгнөлт төрлийн зохиол унших нь эмпатид нөлөөтэй болох нь

Гишүүнчлэл

?
Зөгнөлт төрлийн ном дунд ангийн хүүхдийн эмпати чадварт нөлөөлдөг эсэхийг илрүүлэх, нөлөөлж болохуйц хүчин зүйлсийг тодруулахыг зорилоо.
# зохиол# ном