Бизнесийн гэрээ хэлцэлд олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг харгалзах нь

Л.Амаржаргал

Бизнесийн гэрээ хэлцэлд олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг харгалзах нь

Гишүүнчлэл

?

Олон улсьш бизнес дэх эрх зүйн зохицуулалтьн' бизнесийн гэрээ хэлцэлд болон франчайзингийн гэрээнд тусгах, уг гэрээнд инкотермсийн боломжит нөхцлийг ашиглах боломжийг судлан тодорхойлоход уг судалгааны зорилго оршино.

# эрх зүй