Цахим гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, түүнд тулгамдаж буй асуудал

А.Хулан

Цахим гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, түүнд тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
2001 онд батлагдаж 2004 онд хүчин төгөлдөр үйлчилсэн Кибер гэмт хэргийн тухай Будапештийн конвенц, Эрүүгийн загвар хууль дахь кибер гэмт хэргийн шинж болон зарим улс орны кибер гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтыг Монгол улс дахь цахим гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, 2015 оны шинэ Эрүүгийн хуульд заасан цахим гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.
# цахим гэмт хэрэг# эрх зүй