Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Э.Оюунбат

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Өндөр хөгжсөн орнуудын дэвшилтэт техник технологи, өөрийн оронд нийцсэн онцлог бүхий эрх зүйн зохицуулалтуудыг нэвтрүүлж, дээрхи тогтсон чиг хандлага, арга барил, эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчлөх, зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж дээрхи сэдвийг сонголоо.
# эд хөрөнгө# өмч# эрх зүй