Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Д.Энхсүлд

Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
“Эмнэлгийн тусламж үзүүлэхгүй байх” гэмт хэргийн шинж, бүрэлдэхүүн, гадаад орнуудын Эрүүгийн хууль дахь дээрх төрлийн гэмт хэргийн шинж, эрүүгийн хариуцлагын төрлийг харьцуулан судлахыг зорилоо.
# гэмт хэрэг# эрх зүй