Гэмт хэргийг зүйчлэхэд субьект, субьектив талыг харгалзах нь

Б.Анхзаяа

Гэмт хэргийг зүйчлэхэд субьект, субьектив талыг харгалзах нь

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны судлах зүйлийн томоохон объект болох гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онолын асуудлыг нарийвчлан судалж онол арга зүйн шинэ санал дэвшүүлэхийг зорьсон болно.
# гэмт хэрэг# субъектив