Гэрлэгчдийн олон улсын хувийн эрх зүйн хамгаалалт

Ш.Диваа

Гэрлэгчдийн олон улсын хувийн эрх зүйн хамгаалалт

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн хэм хэмжээг олон улсын хэмжээнд нэптэх явдлыг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх нь дотоодын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох явцад олон улсын хэлэлцээрийн хэм хэмжээг улам уялдуудан зохиуцуулахыг шаардаж байна.
# олон улс# гэр бүл# эрх зүй