Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь

О.Чулуунбаатар

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх ажиллагааны мөн чанарыг судлах, шинэ хуулийн холбогдох хэм хэмжээг зөв хэрэгжүүлэх, практикт гарч буй зөрчлийг засахад чиглэгдсэн зарим арга хэрэгслийг тодорхойлох зэргийг судалсан болно.
# хэрэг бүртгэлт# мөрдөн байцаалт# эрх зүй