Хорих ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх эрх зүйн зарим асуудал

Б.Энх-Эрдэнэ

Хорих ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эруүгийн хуульд заасан хорих ялын урьдчилан сэргийлэх, цээрлүүлэх .хүмүүжүүлэх зорилго хэрхэн хангагдаж буй байдал.хорих ял үр нөлөөгөө хэрхэн өгч буй эсэхийг тодорхойлж.хорих ялын хүмүүжлийн үр нөлөө хэрхэн илэрч буйд шинжлэх ухааны аргачлалаар олж тогтоох.олон улсын жишиг стандартад дүйцүүлэх түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хорих ялын үр нөлөөг хэрхэн дээшлүүлэх талаар санал зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.
# хорих ял# гэмт хэрэг# эрх зүй