Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Н.Ариунтуяа

Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудлын талаар судалж, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй болгоход шаардлагатай эрх зүйн хэм хэмжээг тодорхойлох, боловсронгуй болгохыг зорилоо.
# гэмт хэрэг# эрх зүй