Хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог, тулгамдаж буй асуудал

Б.Даваасүрэн

Хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог, тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тухай ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, гадаадын зарим орнуудын туршлагыг харьцуулан судалж, тулгамдаж буй асуудлыг судалгааны аргуудыг ашиглан тогтоон, боловсронгуй болгоход чиглэсэн дүгнэлт, саналыг боловсруулахыг зорилоо.
# хуулийн этгээд# эрх зүй