ИХШХШ ажиллагаан дахь төлөөлөл, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Ч.Мөнхбаяр

ИХШХШ ажиллагаан дахь төлөөлөл, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн чадамжгүй иргэн мөн хуулийн этгээд төлөөлөгчгүйгээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох боломжгүй байна. Иймээс иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дахь төлөөлөл, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг шинжлэн судлах бодит хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас энэхүү сэдвийг сонгон авч судлах болсон.
# иргэний хэрэг# шүүх# эрх зүй