Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээг төсөөтэй хэрэглэх зарим асуудал

Ж.Тэгшмандал

Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээг төсөөтэй хэрэглэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Иргэний хууль болон бусад эрх зүйн актууд нь өнөөгийн нөхцөлд хэр нийцэж байгааг тодорхойлохын зэрэгцээ цаашид хөгжингүй орнуудын хууль тогтоомжийн жишигт хүрсэн хууль тогтоомжтой болох боломжийг судлахыг зорилоо.
# иргэний эрх зүй# хэм хэмжээ