Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Б.Учралт

Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гишүүнчлэл

?
илго^Манай оронд үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэргийн онцлог, бүрэлдэхүүний шинж, энэ төрлийн гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй мөрдөн байцаалт, шүүхийн практикт гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, эрх зүйн зохицуулалтанд байгаа хийдлийг олж илрүүлэх, эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйл заалтыг боловсронгуй болгоход оршино.
# мал хулгайлах# гэмт хэрэг# эрх зүй