Монгол Улс дахь гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи эрх зүйн зохицуулалт

Н.Батдулам

Монгол Улс дахь гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дахь гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдал ялангуяа хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал өнөө үед хүн бүрийн анхаарал татсан асуудлын нэг зайлшгүй болоод байна. Иймд өмнө дурдсан байдлууд бол сэдвийг тусгайлан судлах үндэслэл болж байна.
# монгол улс# гадаадын иргэн# хөдөлмөр эрхлэлт