Монгол Улсын гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Д.Батбаяр

Монгол Улсын гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэр бүлийн эрх зүйн шинжлэх ухааны судлагдахуун болсон гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын уламжлал, шинэчлэлийн асуудал нь манай улсын эрдэмтэн, судлаачид, хуульчдын анхаарлыг татсан чухал асуудал байдаг. Ийнхүү бидний судалгааны сэдвийн сонголт гэр бүлийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг судлахад чиглэсэн.
# монгол улс# гэр бүл# эрх зүй