Монгол улсын иргэн гадаадын иргэнтэй гэр бүл болох, цуцлахад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Б.Ганчимэг

Монгол улсын иргэн гадаадын иргэнтэй гэр бүл болох, цуцлахад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Гадаадын иргэнтэй гэр бүл болох гэж байгаа болон гадаадын иргэнээс гэрлэлтээ цуцлуулж байгаагаас үүдэн гарч байгаа маргаантай асуудлуудыг зөв шийдвэрлэж улмаар Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын /2 талын/ гэрээнүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр байгуулах замаар гэр булийн тухай хууль, иргэний хуулинд шинжлэх ухаанч онолын болон практикийн ач холбогдолтой зарим асуудлыг нэмж оруулах нь орчин үеийн хуульчид бидний өмнө тавигдаж байгаа нэгээхэн чухал зорилтын зэрэгцээ цаашид шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр боловсронгуй болгохыг зорилоо.
# монгол улс# гадаад иргэн# эрх зүй