Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ц.Уранчимэг

Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хэн бүхэнд өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах асуудлыг зөв ойлгож хэрэглэх, улмаар өөрийн эрх ашгийг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг чадварыг эзэмшихэд нь бага ч болов хувь нэмэр болох тухайн ойлголтын агуулга мөн чанарыг ойлгож мэдэх, үргэлжлүүлэн судлахыг зорилоо.
# өмчлөх эрх# эрх зүй