Төрийн захиргааны байгууллага хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал

Ц.Амарсанаа

Төрийн захиргааны байгууллага хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Төрийн захиргааны байгууллага дахь хүнд суртал хүний эрхийг хэрхэн зөрчиж, иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж буй байдлыг төрийн захиргааны байгууллагын хууль, тогтоомж, үйл ажиллагааны явцад үүсэж буй хүнд суртал, чирэгдлийн талаар судлан бичиж, хүний үндсэн эрхийг хамгаалах, төрийн захиргааны байгууллага дахь хүнд суртлыг буруулах арга замыг эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд тодорхойлон, судалгааны үндэслэлд тулгуурлан дүгнэлт хийж тодорхой санал дэвшүүлэхийг зорьж бичсэн болно.
# хүний эрх# эрх зүй